Arteria - Centrum pod záštitou Arteria - Centrum 
Bottova 28, 94901 Nitra


 1. Návštevník Arteria - Centrum je oprávnený počas cvičenia využívať zariadenú cvičebňu pod vedením kvalifikovaného certifikovaného inštruktora.
 2. Využívať jednotlivé služby štúdia smie len osoba staršia ako 16 rokov, osoba mladšia smie tento druh služby využívať len v doprovode a na zodpovednosť rodičov, alebo osoby staršej ako 18 rokov (napríklad inštruktor). V prípade, kedy zodpovednosť za osobu mladšiu ako 16 rokov preberá v rámci vedenej hodiny inštruktor Prevádzkovateľa, dochádza k prechodu zodpovednosti vstupom osoby do miestnosti a jej prevzatiu inštruktorom Prevádzkovateľa. Do tejto doby je za pohyb osoby mladšej ako 16 rokov zodpovedný doprovod.
 3. Vo výnimočných prípadoch a po predchádzajúcom písomnom súhlase personálu Prevádzkovateľa sa smú deti pohybovať po priestoroch štúdia, ale len v doprovode rodičov alebo zákonných zástupcov. Prevádzkovateľ v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom týchto osôb.
 4. Do Arteria - Centrum je zakázaný vstup osobám:
  • so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať fyzicky namáhavú činnosť,
  • v podnapitom stave a pod vplyvom akýchkoľvek omamných a psychotropných látok,
  • v špinavom oblečení, v zjavne nevhodnom oblečení, alebo vzbudzujúcom verejné pohoršenie.
 5. V priestoroch Arteria - Centrum je zakázané:
  • parkovať na chodbe, schodisku alebo priamo v štúdiu: bicykel/ kolobežku (parkovanie vyhradené na dvore, uzamknutie vlastným zámkom,
  • hlasno telefonovať a limitovať právo iného na cvičenie a relaxáciu. Tým, sa myslí aj nosenie zapnutého telefónu do sály.
 6. Vo všetkých priestoroch Arteria - Centrum platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie v priestoroch štúdia  je považované za chovanie obmedzujúce iných klientov štúdia.
 7. Cvičebné pomôcky a ďalšie vybavenie štúdia  sú klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných klientov.
 8. Účastníci cvičenia sú ďalej povinní:
  • riadiť sa pokynmi personálu (učiteľ, inštruktor),
  • riadiť sa podmienkami Rezervačného poriadku (www.jogastudio.sk/rezervácia ) pri prihlasovaní sa na lekciu a pri jej storne.
  • v priebehu využívania priestorov štúdia používať oblečenie a pomôcky vhodné k vykonávanie príslušnej cvičebnej činnosti tak, aby neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie ostatných návštevníkov a neznečisťovali priestory štúdia,
  • v prípade porušenia niektorej z povinností, uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, je povinný opustiť priestory štúdia, inak môže byť prevádzkovateľom udelený zákaz vstupu.
 9. Na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa môže dôjsť na určitú dobu k obmedzeniu niektorých druhov, rozsahu, alebo kvality poskytovaných služieb. A to napríklad z dôvodu konania sa špeciálnych akcií v priestoroch štúdia, alebo z technických, či personálnych príčin.